බොඳ වී ගිය​

වලාකුළක
දුර ඈත, අඳුර​.
තනිකමට​
දේ දුන්න ​පැමිණිය​
පෙනෙන නොපෙනන​

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights