ඉණිම​ඟ

Sinhala Poem

උඩට ගියා ගොඩක් අය
දැන් ඉතිං ආයේ වැඩක් නෑ 
ඉණිමඟ ගිහින් තියපන්

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights