සීතල

Sinhala Poem

“උඹ ගාව හරි සීතලයි”
සඳත් කිව්වා මට, 
බැස යන්න මොහොතකට කලින්

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights